HAKKIMIZDA


USİD - ULUSLARARASI  SANAT ve İLİM  DERNEĞİ   

Derneğinin Adı ve Merkezi

      Madde 1

Derneğin Adı: “Uluslararası Sanat ve İlim Derneği’dir. Kısa adı USİD’dir.

Derneğin merkezi Ankara’dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

Derneğin Amacı, İlkeleri, Faaliyet Alanı ve Biçimi

Madde 2 – Derneğin Amacı

1. Maddi ve manevi mirasımızın en temel unsurlarından genelde sanat ve ilim değerlerini, özelde Türk kültürünü, Türk dilini, Türk edebiyatını, tarihini, sanatını, maddi ve manevi bütün değerlerini korumak, yaşatmak; ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye’nin ve Türk milletine has değerlerin tanınması sağlamak,

2.   Türk edebiyat ve sanatının, ilmî çalışmaların ve kültüre dair çalışmaların bütün dünyada daha iyi tanınmasına çalışmak,

3.   Evrensel barışa, ilmî, kültürel ve sanatla ilgili gelişmelere katkıda bulunmak;

4.   Tarihî, kültürel ve sosyal bağlarla birbiri ile ilişkileri olan ülkeler, topluluklar ve kişiler arasında ilmî ve sanata dayalı kültürel ilişkileri artırmak,

5.   İlmî ve sanat ile ilgili çalışmalarını meslek edinmiş kişileri bir araya getirmek,

6.   İlim adamlarının ve sanatçıların meslekî dayanışma ve yardımlaşmasını uluslararası düzeyde sağlamak,

7.   Meslek mensuplarının, ilim adamlarının ve sanatçıların uğrayacakları çeşitli güçlükler karşısında gerekli her türlü maddî ve manevî yardımda bulunmak,

8.   İlim adamlarının ve sanatçıların;  ilim, sanat ve kültür hayatında etkin bir şekilde yer alabilmeleri için çalışmak,

9.   İlim adamlarının ve sanatçıların telif haklarından doğan haklarını savunmak, onlara yardımcı olmak,

10. Türk dilinin doğru, etkili, güzel kullanılmasını sağlamak, ilmî ve sanata dair ulusal ve uluslararası alanda faaliyetler yapmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek ve onlarla işbirliği yapmak amacı ile kurulmuştur.

Derneğin İlkeleri

1. USİD, Türk kültürünün, Türk dilinin, Türk edebiyatının ve sanatının zengin bir maddi ve manevi miras olduğu görüşünü benimser. Bu maddi ve manevi mirasın ülkemiz ve dünya çapında yaşatılması ve tanıtılması gerektiğine inanır.

2.USİD, Türkçenin dünyanın en zengin dillerinden biri olduğuna, dünyada daha çok kullanılması gerektiğine, ilim ve sanat alanlarında Türkçe etki alanının genişletilmesi ve yaygınlık kazanması gerektiğine, Türk ilim ve sanatının her yönüyle dünyaya yön verebileceğine inanır.

3.USİD, bütün milletlerin ilmine, kültürüne, diline, edebiyat ve sanatına saygı duyar, kültürlerin birbirleriyle saygı çerçevesi içerisinde iletişim ve etkileşimde bulunabileceğine inanır.   

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

“Uluslararası Sanat ve İlim Derneği” dernek amacının gerçekleştirilmesi için;

1. Maddi ve manevi mirasımızın temel unsurlarından Türk ilmini, Türk kültürünü, Türk dilini, Türk edebiyatını, sanatını korumaya ve yaşatmaya; ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye’nin ve Türk kültürüne has değerlerin tanınmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.

2. Faaliyet alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği hâlinde projeler üretir, eğitim programları, kurs, seminer ve atölye çalışmaları ve geziler düzenler, ulusal ve uluslararası yayın çalışmaları yapar.

      3. İnsanlığın ortak kültür mirasını oluşturan ulusal ve uluslararası değerleri korumak, yaşatmak ve tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında ilme ve sanata dair konular dışında diğer disiplinler arası konularda da projeler yürütür ve yapılan çalışmalara destek olur.

4. İlme ve sanata dair yurt içi ve yurt dışında organizasyonlar düzenler, bu eksende yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar tarafından düzenlenen organizasyonlara katılır.

5. Yurtiçi ve yurt dışında, çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilim ve sanatla ilgili araştırma ve uygulamalar yapar, bilimsel faaliyetler düzenler ve projeler üretir.

6. Türkçe ve yabancı dil öğretimi, ilmî ve sanata dair konular üzerinde mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenler, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar, katılım belgeleri ve ödüller verir.

7. Türk dili, kültürü ve edebiyatı ile ilgili konularda çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim amacıyla konferans, çalıştay, kongre, panel, sempozyum ve sergiler düzenler, düzenlenmesine katkıda bulunur.

8. Web sitesi kurar, gazete, dergi, bülten ve kitap gibi yayınlar çıkarır; bu yayınları satıp gelir elde eder.

9.Faaliyet alanlarıyla ilgili çalışma grupları kurar, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapar ve yaptırır.

10. Üniversiteler başta olmak üzere her düzeyden eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörde ilim ve sanat alanlarında çalışan personelin mesleki dayanışmalarını sağlar.

11. İlim ve sanat alanlarında üstün başarı gösterenlere ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamış önemli şahsiyetlere ödüller verir.

12. Çocuklara, gençlere, yaşlılara ve dezavantajlı gruplara Türk ilim ve sanat hayatını, dili, edebiyatı ve kültürünü tanıtmaya yönelik faaliyetlerde bulunur ve onlara yönelik projeler üretir.

13. Türk Dünyasının birbirini daha iyi anlaması ve tanıması amacıyla Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları arasında ilme ve sanata dayalı kültür, dil ve edebiyat konularıyla ilgili çalışmalar yapar ve projeler üretir.

14. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.

15. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurup işletir.

16. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.

17. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

18. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.

19. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf veya federasyon kurabilir, kurulu bir federasyona katılabilir, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurabilir.

20. Uluslararası dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapabilir ve onlarla amaçları doğrultusunda yardımlaşabilir.

21. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açabilir.

22. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, birlik, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturabilir.

23. Sağlıklı çalışma ortamları hazırlamak, ihtiyaç duyulan her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

24. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

      Dernek; ilme ve sanata dair eğitim, kültür, dil ve edebiyat alanları ile sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.